درباره آکوریما

شرکت آکوریما از سال 1362 ابتدا در زمینه تامین نیاز مشتری در بخش خدمات اقدام به فعالیت کرده سپس از سال 1380 با توجه به نیاز های بازار در زمینه قطعات لباسشویی وارد این بازار شده است و تا حد زیادی توانسته است نیاز های بازار را تامین کند.

هرکه رنج برد، گنجش شد پدید
هرکه جدی کرد، بر جودی رسید
چون گرانی ها اساس راحت است
تلخ ها هم پیشوای نعمت است